top of page

GARANTIEVOORWAARDEN

Garantieperiode

Solidee biedt een garantieperiode van 20 jaar op de PVC home vloeren en 10 jaar op PVC projectvloeren, te rekenen vanaf de datum van installatie.

Dekking 

De garantie dekt fabricagefouten en defecten die zich voordoen tijdens normaal gebruik van de vloer. Het omvat geen schade als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste installatie, nalatig onderhoud of externe factoren.

Geldigheid 

De garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke eigenaar van de vloer en is niet overdraagbaar.

 

Melding van claims

Eventuele claims moeten schriftelijk worden ingediend bij Solidee binnen 30 dagen na ontdekking van het defect.

Inspectie 

Solidee behoudt zich het recht voor om de vloer te inspecteren voordat de garantie wordt gehonoreerd.

 

Herstel of vervanging 

Na goedkeuring van een garantieclaim zal Solidee, naar eigen goeddunken, het defecte materiaal repareren of vervangen.

Kosten 

Kosten voor transport, installatie of andere bijkomende kosten worden niet gedekt door de garantie.

Uitsluitingen 

Schade veroorzaakt door ongeval, misbruik, overstromingen, brand, extreme temperatuurschommelingen of andere externe factoren valt niet onder de garantie.

Onderhoudsinstructies

 Het niet naleven van de aanbevolen onderhoudsinstructies kan de garantie ongeldig maken.

Jurisdictie 

Deze garantievoorwaarden vallen onder de wetten van Nederland, en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Zwolle.

bottom of page